Dierentuin Amersfoort

Op 24 april 1986 bestond JCI Eemland (toen heette het nog Junior Kamer) 15 jaar. Ter gelegenheid van het derde lustrum werd besloten om als lustrumproject Dierenpark Amersfoort ondersteuning te verlenen. Op 15 december 1985 werd gestart met erwtensoep en een rondleiding door het Dierenpark. Tijdens de lustrumreceptie in april 1986 vond in het Dierenpark de oprichting plaats van Stichting Panter (Promotie Amersfoort Dierenpark Nu en in de Toekomst, Educatief en Recreatief). In mei en juni vond er vervolgens een fundraisingproject plaats met als resultaat geld en goede sponsorcontracten.

Andere activiteiten betroffen de ontwikkeling van nieuwe promotie-activiteiten, onderzoek naar de beeldvorming van het Dierenpark in de regio en de aanbieding van het door JK leden opgestelde rapport “Strategisch plan en operationele uitwerking 1987 voor het Dierenpark Amersfoort”.

Met het samenstellen van dit rapport sloot JCI haar lustrumproject af, maar zal bij de uitwerking van de beschreven planmatige aanpak haar ondersteuning blijven verlenen.

De hoofdconclusies met betrekking tot het strategisch beleid voor 1987 en de daaropvolgende jaren:

  • Het Dierenpark zal haar regionale functie verder moeten ontwikkelen. Concentratie gebieden voor nieuwe bezoekers liggen m.n. in Het Gooi en de stad Utrecht. Na een periode van 3-4 jaar kan bezien worden of de sprong naar een landelijk park gewenst, resp. haalbaar is.
  • Abonnementhouders, de ambassadeurs van het Dierenpark, zorgen voor een aanzienlijk deel van de inkomsten, met name buiten het hoogseizoen. Gebleken is dat met gerichte acties het abonnementenvolume snel kan toenemen.
  • Rehabilitatie en nieuwbouwplannen dienen na inventarisatie van wensen en mogelijkheden planmatig in een overallplan uitgewerkt te worden.
  • Nieuwbouwplannen moeten bezien worden in het licht van de huidige regionale functie van het park.
  • Op financieel administratief gebied zijn een aantal conclusies getrokken. In zijn algemeenheid betreft dit aspecten om een snellere, betere en goedkopere invulling te verkrijgen.

Door bovenstaande aanpak is het volgende gerealiseerd: een grote naamsbekendheid, stijging van de bezoekersaantallen, realisatie van nieuwbouw en er wordt weer winstgevend gewerkt.